13 december 2018

På Portalen är deltagarna en del av verksamheten

Idag initieras och leds de allra flesta utvecklingsprojekt genom ett tydligt ovanifrånperspektiv. Det är olika organisationer som själva, eller genom olika initiativ, identifierar vilka insatser som krävs och sedan driver dessa själva, eller i partnerskap med andra organisationer med liknande uppdrag. För oss på Portalen var det likadant. Fem olika organisationer som gemensamt ansåg sig kallade att motverka den höga arbetslösheten i stadsdelen Hageby i Norrköping.

Detta ovanifrånperspektiv har dock föga förutsättningar att skapa ett lokalt engagemang och därmed också, enligt vår erfarenhet, små möjligheter att åstadkomma någon varaktig utveckling eller förändring, varken av det aktuella bostadsområdet eller dess invånare.

GODA INTENTIONER

Vi menar på inget sätt att dessa typer av initiativ görs med någon medveten illvilja från dessa olika organisationer. Tvärtom tror vi att det görs med de bästa intentioner för de människor som är föremål för insatserna. Men det främsta skälet till att detta arbetssätt sällan eller aldrig lyckas, är att det betraktar den enskilda individen som en potentiell klient, istället för en medborgare som med sin kunskap och sitt engagemang kan bidra till såväl sin egen som hela bostadsområdets utveckling. Och ju mer vi fokuserar på människors brister och svagheter i vår iver att hjälpa, desto större passivitet och hopplöshet uppstår hos dem vi vill hjälpa.

I kontrast mot det traditionella perspektivet så måste ett framgångsrikt utvecklingsarbete istället ta sin utgångspunkt i vad som finns i det aktuella bostadsområdet – de boendes kunskaper och kompetenser – och inte med vad som saknas eller är problematiskt.

LÄRDOMAR EFTER SJU ÅR

Idag driver vi Portalen med drygt sju års erfarenhet och hur detta bäst sker har vi fått lära oss under resan. Dessa lärdomar har gett oss fyra viktiga principer (utöver ovan) som idag är utgångspunkt för alla våra insatser för att stötta deltagarnas initiativ att ta sig ut i egen försörjning:

Närhet. Verksamhetens fysiska placering måste med nödvändighet placeras centralt i det bostadsområde där Portalen ska verka. Men det handlar också om en mental närhet, där deltagarna känner att det lika mycket är deras mötesplats, som det är arbetsplats för Portalens personal.

Enkelhet. Nyanländas etablering i det svenska samhället är allt annat än en enkel historia. Den präglas av omfattande regelverk och byråkrati och omfattar mängder av olika myndigheter och förvaltningar, alla med sina speciella uppdrag i de nyanländas etableringsprocess. På Portalen möter vi deltagarna med de enkla frågorna: Hur vill du försörja dig i framtiden, och vad hindrar dig?

Nätverk. Inom många olika branscher är det snarare genom kontakter man får jobb, och inte på grund av den formella utbildningen. På Portalen lägger vi mycket tid och kraft på att etablera och upprätthålla personliga nätverk med representanter från lokala arbetsgivare. Ibland är det direkta samarbeten med dessa organisationer och ibland indirekta, genom exempelvis mentorskapsprogram som bedrivs tillsammans med Rotary.

Ömsesidig nytta. Portalen är inte en plats där deltagarna kommer in och konsumerar en tjänst. Det handlar om mer än så. Det handlar om en plats där alla ges möjlighet att bidra utifrån sin kompetens och sina förmågor och där deltagarna själva är den del av den verksamhet som Portalen erbjuder.

Foto: Crelle Ekstrand 

Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se