Snabbare integration och fler i arbete med Portalen

Varje människa är en värdefull tillgång och varje persons egna idéer och egna drivkrafter ger en bra grund för att med rätt stöd få ett eget arbete. Det är grundkonceptet som gör att Portalen i Norrköping gör att fler kommer i arbete.

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

Hyresbostäder i Norrköping, Norrköpings kommun, ABF, Svenska kyrkan och Marieborgs folkhögskola

Kontakt
Hyresbostäder i Norrköping AB
011-21 16 00
http://hyresbostader.se/

Publicerat i september 2015

Hageby är Norrköpings största stadsdel med över 8000 invånare från nästan 100 olika länder. Allt för många av dess invånare saknar egen försörjning. Knappt hälften i arbetsför ålder förvärvsarbetar. Det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder har ett tydligt socialt uppdrag och ville arbeta för att öka graden av egenförsörjning i området. Svaret blev Portalen, ett samarbete mellan flera aktörer för att stötta människor att komma i sysselsättning.

– I dagens moderna samhälla har vi en tendens att försöka ”ta hand” om människor, som om de inte hade egna resurser eller tillgångar. Portalen innebär ett paradigmskifte, från ett problemperspektiv till ett möjlighetsperspektiv. Varje människa är en värdefull tillgång i vårt samhälle och Portalens uppgift är att möjliggöra att dessa tillgångar kommer till sin rätt, säger Tomas Lindquist, ansvarig för stadsdelsutveckling på Hyresbostäder.

Grundförutsättningar för arbete

Portalen sjösattes 2011 och syftar till att öka graden av egenförsörjning, men för att nå dit arbetar Portalen med en bred palett av åtgärder. Arbetet utgår ifrån fyra grundförutsättningar för att individen ska nå ut till egen försörjning och det är att man ska ha tillgång till språket, förstå de svenska koderna, förstå hur svensk arbetsmarknad fungerar och förstå hur det svenska samhället fungerar. Utifrån dessa grundförutsättningar kan vägen till arbete se olika ut, Portalen erbjuder saker som språkträning, arbetsträning eller praktik, men också stöd till att bygga ett nätverk, att delta i föreningslivet eller stöd till att starta egen verksamhet.

– Portalen utgår ifrån individens egen idé, tanke och drivkraft för att skapa sin egen försörjning. Insatser och stöd utgår från det, säger Tomas Lindquist.

Bred samling aktörer vinnande koncept

Förutom Hyresbostäder är det 6 aktörer som utgör ett ”Partnerskap” kring Portalen: Norrköpings kommun, Migrationsverket, ABF, Marieborgs folkhögskola, och Arbetsförmedlingen. Att samla olika aktörer med olika ägare och olika grunduppdrag var en av svårigheterna när Portalen skulle komma igång. Men att få flera olika aktörer och tunga myndigheter med på samma mål och ett tydligt förhållningssätt till individens egen möjlighet att skapa sig en försörjning har varit avgörande.

– Som alltid krävs det också myndighetspersoner som vågar utmana etablerade sanningar, säger Tomas Lindquist.

Under arbetets gång har också Hyresbostäder behövt möta nya frågeställningar som de inte förutsett.

– Jag skulle gissa att det är mer regel än undantag, att man konfronteras med saker och ting som man inte förutsett. Några av dessa var: Hur förhålla sig att till alla de berättelser man får ta del av från de olika flyktinggrupperna, hur hantera frågor kring uppehållstillstånd, ekonomiska ersättningar, lägenheter med mera. Nu ligger en stor utmaning i att hantera den stora mängden människor som söker sig till Portalen. Vi har idag en kö och många människor som vill komma till oss, säger Tomas Lindquist.

Portalen ger snabbare integration

Som en del av sin masterexamen i statsvetenskap har Mario A Bergbäck, vid Linköpings universitet, gjort en utvärdering av Portalen. Utvärderingen lyfter fram Portalen som en mötesplats för stadsdelen som engagerar och mobiliserar. Som främsta effekt menar utvärderingen också att Portalen påskyndar integrationsprocessen vilket bidrar till att öka individernas möjlighet att få ett arbete.

Även Tomas Lindquist ser goda resultat med Portalen. Han pekar på att närmare 600 personer varit delaktiga i någon av Portalens verksamheter och att nästan 200 av dessa personer tagit sig vidare till studier eller jobb.

– Jag vågar också påstå att Portalen som mötesplats har kommit att betyda väldigt mycket för väldigt många människor i Hageby. Man ser att möjligheter finns och att Norrköping som stad verkligen vill göra goda saker, säger Tomas Lindquist.

NYCKELORD

Integration

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se