Biljett till framtiden höjer skolresultaten

Målet var att tio procent fler elever skulle bli godkända i kärnämnena svenska, engelska och matte. Resultatet blev 25 procent den första terminen. Tillsammans med Värner Rydén-skolan i Rosengård och stiftelsen Läxhjälpen har MKB Fastighets AB skapat en motivationskedja för bättre betyg.

  • Foto: Stiftelsen Läxhjälpen

PROJEKTET I KORTHET

Inblandade bolag

MKB Fastighets AB och Stiftelsen Läxhjälpen

Kontakt

MKB Fastighets AB

040-31 33 00

www.mkbfastighet.se

Publicerat i februari 2017 (uppdaterat i april 2018)

”Det bästa med läxhjälpen var att jag gjorde alla mina läxor och uppgifter och lämnade in dem i tid. Med hjälp av läxhjälpen har jag lärt mig planera mina studier bättre”, skriver Faten, en av eleverna, i en utvärdering.

Biljett till framtiden är ett projekt där elever i årskurs åtta och nio på Värner Rydén-skolan erbjuds läxhjälp efter skolan. Om eleverna lyckas höja sitt meritvärde utan att något betyg sänks, erbjuds de sommarjobb på MKB. På så sätt skaffar sig eleverna både studievana och arbetslivserfarenhet.

Upplägget siktar på att inkludera många parter, från föräldrar till MKB:s husvärdar. En samordnare från MKB har kontinuerlig kontakt med Läxhjälpen, skolan, elever och föräldrar.

HUNDRA ELEVER FULLFÖLJDE

Läxhjälpen är gratis för eleverna och arrangeras av stiftelsen Läxhjälpen som får finansiellt stöd från MKB. Eleverna får regelbunden läxhjälp två gånger, tre timmar i veckan. Störst fokus läggs på de elever som riskerar att få underkänt i något av kärnämnena.

En utvärdering av projektet efter vårterminen 2015 visade att uppemot hundra elever i årskurs åtta och nio fullföljde programmet.

160 SOMMARJOBB

Nästan 300 platser har finansierats under de sju terminer som Biljett till framtiden har varit igång. 160 sommarjobb har MKB fått ordna till eleverna i läxhjälpsprogrammet sedan 2015.

78 procent av niorna gick vidare till gymnasiets nationella program, efter första terminens läxhjälpsprogram. Året innan låg den siffran på 49 procent.

Över nittio procent av eleverna uppgav att de förbättrat sin studieteknik, höjt sitt självförtroende och fått ökad lust att studera vidare.

LÄGRE FRÅNFLYTTNING

Genom att hjälpa till att skapa en starkare skola bidrar MKB till att frånflyttningsgraden minskar och att bostadsområdet ökar i attraktivitet. På så sätt höjer MKB på sikt värdet på fastigheterna i Rosengård.

Två vårterminer i rad har MKB ordnat praoplatser åt samtliga åttondeklassare på skolan, eftersom bolaget vet hur viktiga de första arbetslivserfarenheterna kan vara. Det fanns elever på skolan som hade svårt att ordna egen prao.

– Vi ordnade platser internt i bolaget, vi bad leverantörer och samarbetsparter om hjälp och vi fick våra kollegor att fråga runt i sina privata nätverk. Som mest hade vi 65 platser klara, så vi kunde gå ut till ytterligare två skolor och hjälpa deras elever också, berättar samordnaren Daniel Möller.

TÄTARE KONTAKTER

Det har trots framgångarna ibland varit svårt att rekrytera samma stora andel elever till läxhjälpsprogrammet. Vissa årskurser har haft studievana elever som inte anser sig behöva extra hjälp, andra har innehållit elever som redan gett upp. Inte alla elever har lyckats höja sig. Men viktigt är att satsningen har lett till tätare kontakter mellan skola, fastighetshetsbolag, eleverna och deras föräldrar, framhåller MKB.

– Det har gjorts hembesök för att uppmuntra familjerna att stötta sina barn. Vi har arrangerat föräldramöten tillsammans med skolan. Vi har kunnat driva på i denna relation, vi har sett skolans intensiva utvecklingsarbete. Biljett till framtiden har stärkt området, säger förvaltningschef Mats O Nilsson.

HEDERSOMNÄMNANDE

MKB Fastighets AB fick ett hedersomnämnande i SABOs Bopris 2016 för sitt framgångsrika studiestöd till barnen i Värner Rydén-skolan i Rosengård.

Juryns motivering:
Genom MKBs samarbete med stiftelsen Läxhjälpen får barnen i årskurs 8 och 9 i Värner Rydénskolan i Rosengård stöd i skolarbetet. De som höjer sina betyg får sommarjobb hos MKB. Detta har gett mycket goda resultat. Många fler blir behöriga till gymnasiet och barnens attityder till skolan börjar förändras.

 

 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se