Allmännyttans innovationslabb

Med stöd från Vinnova har Allmännyttans innovationslabb utformat metoder och verktyg för bostadsbolag och andra som vill bidra till en positiv samhällsutveckling och motverka segregation.

Fram till årsskiftet 2019/2020 har fyra innovationslabb genomförts runt om i Sverige. Där har metoder, verktyg och modeller från andra bostadsbolag och bostadsområden testats och vidareutvecklats, med fokus på att minska långtidsarbetslöshet, förbättra skolresultat, stärka samhällsservice och minska brottslighet. Målet har varit att utveckla nationella metoder för att fler ska kunna göra mer. Resultatet kommer att spridas på många olika sätt och finns även att ta del av via länk längre ner på denna sida.
Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta.

RESULTATEN KLARA EFTER BRETT SAMARBETE

Allmännyttans Innovationslabb har varit ett samarbete mellan Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Läs mer om de olika projektparterna och deras roller under flikarna här nedanför.

Projektet är nu avslutat, och resultatet kommer att spridas i Sveriges Allmännyttas olika kanaler.

Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna, framgångsfaktorerna och rekommendationerna.

Kontaktperson:
Lena Liljendahl
boendeexpert
Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)
08-406 55 62 eller 070-659 95 65
lena.liljendahl@sverigesallmannytta.se

 

Projektpartners

+ Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) är bransch- och intresseorganisation för allmännyttan och initiativtagare till projektet. Sveriges Allmännytta har också haft huvudansvaret för att utveckla och leda de fyra innovationslabben. Arbetet har skett i nära samarbete med medlemsföretag och övriga involverade parter. De resultat som projektet genererat kommer spridas såväl till medlemsföretag som andra aktörer som vill ta samhällsansvar. Syftet är att fler ska kunna göra mer. Kontaktperson på Sveriges Allmännytta är boendeexperten Lena Liljendahl lena.liljendahl@sverigesallmannytta.se.

+ Sustainable Innovation

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag och innovationskluster som driver projekt för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. I Allmännyttans innovationslabb har Sustainable Innovation ansvarat för den administrativa projektledningen och rapporteringen till Vinnova. Sustainable Innovation har lång och bred erfarenhet av att administrera projekt inom områden hållbar mobilitet, byggnation och energisystem. Projekten drivs tillsammans med näringsliv, myndigheter, akademi med flera. Ansvarig projektledare här är Yasmina Ganse yasmina.ganse@sust.se.

+ Hyresgästföreningen Riksförbundet

Över en halv miljon hushåll, omkring en miljon människor, är medlemmar i Hyresgästföreningen och många av dem bor i allmännyttan. Inom Hyresgästföreningen finns en lång tradition av att ta samhällsansvar, ofta i samarbete med allmännyttan. Hyresgästföreningen utgår alltid från de boendes behov. Därför är deras medverkan i Allmännyttans Innovationslabb självklar. Hyresgästföreningens representant i projektet är Sophia Lövgren. Sophia når du på sophia.lovgren@hyresgastforeningen.se.

+ Norrköpings kommun

Norrköping är Sveriges tionde största tätort. I hela kommunen bor ungefär 140 000 invånare, varav cirka 60 000 är förvärvsarbetande. Kommunen är en aktiv samarbetspart i verksamheten Portalen som drivs av kommunens allmännytta – Hyresbostäder i Norrköping. Från Norrköpings kommun deltar Elvira Ekström i arbetet med Allmännyttans innovationslabb. Elvira når du på elvira.ekstrom@norrkoping.se.

+ Hyresbostäder i Norrköping

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsföretag med cirka 9 500 bostäder. Hageby är Norrköpings största stadsdel med över 8 000 invånare från nästan 100 olika länder. Hyresbostäder har erfarenhet av att arbeta med olika typer av sociala insatser i bostadsområden. Bland annat har de sedan 2011 en verksamhet som heter Portalen. Det är ett samarbete mellan det allmännyttiga bostadsföretaget, Norrköpings Kommun, ABF, Marieborgs folkhögskola och Svenska kyrkan. Vill du veta mer om Portalen, kontakta Tomas Lindquist på tomas.lindquist@hyresbostader.se.

+ Malmö universitet

Projektet följs av Malmö Universitet. Bostadsforskaren Martin Grander har varit kopplad som följeforskare till projektet. Martin har lång erfarenhet av forskning inom integration, segregation och social sammanhållning. Han har i sin forskning särskilt inriktat sig på utvecklingen av den allmännyttiga bostadssektorn. Han var även en av forskarna i projektet Nyttan med allmännyttan som SABO (numera Sveriges Allmännytta) genomförde 2013-2015 och där arbetets leddes av Malmö Högskola/Universitet. Martin slutförde under 2018 sin avhandling om allmännyttan.

+ Vinnova

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har satsat 25 miljoner kronor på innovationslabb för att få fram nya metoder som kan minska segregationen. Satsningen handlar om innovationer som kan öka inkluderingen och bidra till att bryta det sociala utanförskapet. I innovationslabben har lösningar utvecklats som kan bidra till minskad långtidsarbetslöshet, förbättrade skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad bostadssegregation. Projekten har fått finansiering under två år. Förhoppningen är att de ska fortsätta av egen kraft och att framgångsrika metoder ska kunna spridas. Satsningen har genomförts i dialog med den statliga Delegationen mot segregation. Tio projekt har fått finansiering och Allmännyttans innovationslabb är ett av dessa.

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se